Informacje dla dłużnika

Przyciski informatoraInformator wierzyciela Informator d�u�nika

Niniejszy informator zawiera podstawowe informacje i pomocny jest dłużnikowi w kontakie z komornikiem.
 

Dłużnik jest podmiotem, przeciwko któremu toczy się egzekucja i na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia określonego w tytule wykonawczym. Informacje dotyczące tego, jaki dokument może być tytułem wykonawczym zawarte są w części przeznaczonej dla wierzyciela.
 

Prawa i obowiązki dłużnika w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym określa szczegółowo ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC).
 

Komornik nie może udzielać stronom porad prawnych, ma natomiast onowiązek pouczyć stronę działającą bez adwokata o przysługujących jej środkach zaskarżenia.
 

Strona ma obowiązek zawiadomić komornika o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest komornikowi znany. Komornik poucza stronę o tym obowiązku przy pierwszym doręczniu (podstawa prawna art. 136 KPC kpc w związku z art. 13 § 2 KPC).
 

Na dłużniku jako podmioce legitymowanym biernie spoczywa obowiązek tzw. znoszenia egzekucji. Oznacza to tyle, że uprawniony organ (komornik) działając w oparciu o tytuł wykonawczy i wniosek uprawnionego wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 300 i następne Kodeksu Karnego).
 

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:

  • usuwanie składników mienia spod egzekucji,
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją,
  • zbywanie składników mienia zajętch albo zagrożonych zajęciem,
  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja,
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem.

Wskazane wyżej zachowania dłużnika tylko wtedy wyczerpywały będą znamiona przestępstwa określonego w art. 300 § 2 kpc , gdy będą dotyczyły składników mienia zajętych lub zagrożonych zajęciem.
 

Należy pamiętać, iż dłużnik w każdej chwili może spełnić powinne świadczenie (w całości albo w części) dokonując wpłat gotówkowych w kancelarii komornika albo wpłacając środki na konto.
 

Konto do wpłat:
Bank PEKAO S.A. I/O w Gryficach
Nr rachunku: 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176
 

Dokonując wpłaty na konto należy podać sygnaturę prowadzonego postępowania egzekucyjnego, imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty: np. "wpłata własna".
 

Komornik przyjmując wpłatę od dłużnika wydaje dłużnikowi stosowne pokwitowanie.
 

Informacje o aktach prawnych regulujących postępowanie egzekucyjne zawarte są w części przeznaczonej dla wierzyciela.