Sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, położonej: 72-343 Karnice, Lędzin, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1G/00034010/1

OBWIESZCZENIE  O  SPRZEDAŻY  NIERUCHOMOŚCI  Z  WOLNEJ  RĘKI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 10133 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 02-07-2024 r. będzie przyjmował oferty sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, położonej  pod adresem: 72-343 Karnice, Lędzin, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00034010/1 o powierzchni 0,3146 ha, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Elżbieta Michalska. 
    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18 o powierzchni łącznej 0,3146 ha z obrębu – 0007-Lędzin gmina Karnice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Teren nieruchomości nieogrodzony o konfiguracji płaskiej. Działki porośnięta samosiewem traw i krzewów niskich. Kształt regularny, prostokątny. Dojazd do nieruchomości zadowalający – drogą gruntową. Na wycenianym obszarze obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. Lędzin II w gminie Karnice. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Gminy Karnice z dnia 14 marca 2007 r., działki numer 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, obręb 0007-Lędzin, położone są na terenie oznaczonym symbolem RP - terany rolne. Na danym obszarze obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii komornika. Otwarcie kopert odbędzie się jawnie z udziałem składających oferty w dniu 03-07-2024 r. o godzinie 11:00 w kancelarii komornika pod adresem: Gryfice,  ul. Wałowa 1.

Komornik sprzeda nieruchomość na rzecz osoby, która zaoferuje najwyższą cenę, jednakże nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 121.468,00 zł. Całą cenę nabycia należy wpłacić natychmiast po wyborze oferty, pod rygorem utraty rękojmi, zgodnie z art. 969 kpc.

Składający ofertę powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 147,00 zł najpóźniej do dnia 02-07-2024 r. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
    Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość wolno oglądać w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                                                                                                                                       Komornik Sądowy 
                                                                                                                                                                                                        Patrycjusz Stuła