Pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 72-304 Brojce, Smokęcino, dla której SR w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SZ1G/00022819/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  SZ1G/00022819/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  28-06-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 GRYFICE w sali nr 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Jarosław Grabowski i Natalia Grabowska, położonej: 72-304 Brojce, Smokęcino, dla której  Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1G/00022819/5.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem, o powierzchni zabudowy 93 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 10/2, obręb – 0017- Smokęcino, gmina Brojce, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, o powierzchni 874 m2. Na terenie nieruchomości znajduję się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 14 m2, budynek garażu o powierzchni zabudowy 26 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 84 m2

Suma oszacowania wynosi 192 973,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    144 730,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 298,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                                                                                               Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                 Patrycjusz Stuła