Pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: 72-300 Gryfice, Lubieszewo, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW o nr: SZ1G/00000013/5

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  SZ1G/00000013/5.
Egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej w drodze sprzedaży publicznej 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2023r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę przy ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do : Edyty Bartoszewicz-Iłowieckiej (udział 7/8) oraz Zbigniewa Rymarczuka (udział 1/8), położonej: 72-300 Gryfice, Lubieszewo, dla której  Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: SZ1G/00000013/5 - egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej w drodze sprzedaży publicznej.

Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, o powierzchni zabudowy 111 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 124 obrębu – 0019 - Lubieszewo, o powierzchni 700 m2, położona w miejscowości Lubieszewo. Właścicielami nieruchomości są w udziale 7/8 Edyta Bartoszewicz-Iłowiecka i w udziale 1/8 Zbigniew Rymarczuk.

Suma oszacowania wynosi 61.555,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46.167,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.156,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                                                                                                           Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                             Patrycjusz Stuła