Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego: 72-310 Płoty, ul. 700-lecia 1a/9, dla którego SR w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr: SZ1G/00022345/1

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW: SZ1G/00022345/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-07-2024r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę przy ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, należącego  do dłużnika: Dariusz Stępień, położonego: 72-310 Płoty, ul. 700-lecia 1a/9, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: SZ1G/00022345/1.

Nieruchomość lokalowa, o funkcji mieszkalnej, położona w Płotach przy ul. Osiedle 700-lecia 1A/9 o powierzchni użytkowej 54,9 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Lokal położony na III kondygnacji budynku (II piętro). Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,72 m2. 

Suma oszacowania wynosi 157.382,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    118.037,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.739,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                                                                                                   Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                    Patrycjusz Stuła