Licytacja lokalu mieszkalnego 72-300 Gryfice, Otok 21/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2022 r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę pod adresem ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice w sali nr  2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 72-300 Gryfice, Otok 21/5, dla którego Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ1G/00025807/9, będącego własnością dłużnika: Euzebiusza Zmuda.

Z przedmiotowym lokalem związany jest udział 85/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi współwłasność gruntu - działka nr 162/14, obręb Otok, o powierzchni 1826 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Otoku 21/5 o powierzchni użytkowej 28,61 m2 wraz z udziałem w części wspólnej według stanu na dzień wizji lokalnej. Lokal położony na II kondygnacji budynku (poddasze). Na dzień wizji lokalnej posiada jedno pomieszczenie. Brak stolarki drzwiowej, brak sufitu. Brak mediów.

Suma oszacowania wynosi 21 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 493,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 199,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 Patrycjusz Stuła