Druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 72-320 Trzebiatów, Kołobrzeska 1, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW o nr SZ1G/00015785/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW SZ1G/00015785/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2023r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Gryficach 72-300 GRYFICE, ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  należącej  do dłużnika: Tadeusz Bogacz położonej: 72-320 Trzebiatów, Kołobrzeska 1, dla której  Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1G/00015785/5.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkami przemysłowymi zlokalizowanymi na działce ew. nr 679/1 o pow. 1,3728 ha w obrębie Trzebiatów - 3, gmina Trzebiatów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość gruntowa, zabudowana pozostałościami po zabudowie przemysłowej, opuszczonej i od wielu lat nieużytkowanej. Teren wokół budynków utwardzony, wykonane place manewrowe i drogi dojazdowe z asfaltu i trylinki o wysokim zużyciu, pozostałe obszary nieutwardzone w znacznym stopniu zaniedbane, porośnięte samosiewami drzew i krzewów. Teren nieruchomości nieogrodzony i nieoświetlony. Nieruchomość posiada niezbędne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz sieć ciepłownicza i telekomunikacyjna. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 6.04.2099 r. Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się na terenie dla którego obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiatów, przedmiotowy teren oznaczony jest na planie symbolem PP o przeznaczeniu tereny przemysłowe.

Suma oszacowania wynosi 346 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    231 267,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 690,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                                                      Komornik Sądowy 
                                                                                                                                                                                                       Patrycjusz Stuła