Druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej, położonej: 72-320 Trzebiatów, Kilińskiego 96/3, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW o nr SZ1G/00024740/4

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  SZ1G/00024740/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2023r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gryficach 72-300 GRYFICE, ul. Wysoka Brama 2 w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej należącego do dłużnika: Maciej Jaroszewicz, położonej: 72-320 Trzebiatów, Kilińskiego 96/3, dla której  Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1G/00024740/4

Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 w nieruchomości lokalowej nr 3, o funkcji mieszkalnej, położona w Trzebiatowie przy ul. Kilińskiego 96 o powierzchni użytkowej 51,35 m2 wraz z udziałem w części wspólnej, według stanu na dzień wizji lokalnej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal położony na I kondygnacji budynku (parter). 

Suma oszacowania wynosi 79 639,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 093,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 964,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                           Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                            Patrycjusz Stuła