Druga licytacja nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, położonej: KARNICE, SZKOLNA o numerze KW SZ1G/00011362/6

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  SZ1G/00011362/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2023r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach mającego siedzibę przy ul. Wysoka Brama 2, w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Jan Skroban, położonej: KARNICE, SZKOLNA, dla której  Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1G/00011362/6

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, trzy kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 182,37 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 241 obrębu – 0003-Karnice, o powierzchni 591 m2, położona w miejscowości Karnice. Podczas wizji lokalnej nie ustalono, czy nieruchomość jest ubezpieczona. 

Suma oszacowania wynosi 479.930,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 319.954,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47.993,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryficach 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy  
                                                                                                                                                                          Patrycjusz Stuła